Thực hiện Công văn 447/PGDĐT- CMTH ngày 01/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường và toàn huyện. Cùng với sự chỉ đạo ...